Forside : Temaer : Landskab : Særlige naturområder : Grundlag

Grundlag

Lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, herunder beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, herunder naturværdier, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

Kommunen varetager administrationen af Naturbeskyttelseslovens beskyttelseszoner samt biotopbeskyttelsen i lovens § 3.

Kommunen er myndighed for offentlighedens adgang til naturen, der er fastlagt i Naturbeskyttelsesloven. Kommunen udarbejder kataloger for naturgenopretning og naturbeskyttelse i form af delområdeplaner, områdeplaner og plejeplaner for fredede arealer.

Kommunen er tilsynsmyndighed for fredninger, men det er Fredningsnævnet der træffer afgørelser ved dispensationsansøgninger.

Naturstyrelsen har ansvaret for udarbejdelse af statslige Natura 2000-planer. Planerne er fulgt op med handleplaner, der er udarbejdet af kommunerne og Naturstyrelsen.

Udpegningsgrundlag
Natura 2000 områder er udpeget i bekendtgørelse. Fredninger besluttes af fredningsnævnet. Kommunen tager løbende stilling til § 3 områders udstrækning. Kommuneplanen skal imidlertid jf. planloven § 11a, stk. 1 nr. 14 indeholde bestemmelser for beliggenheden af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser og et øjebliksbillede er derfor vist på kortet. Opdaterede oplysninger kan ses på Danmarks Miljøportals Arealinformation.