Forside : Temaer : Landskab : Lavbundsareal : Redegørelse

Redegørelse

Hvad er værdierne?
En del af lavbundsarealerne er udpeget som potentielt egnede som vådområder i forbindelse med Vandmiljøplan II. Der er ikke foretaget yderligere udpegninger i Vandmiljøplan III. Vådområderne skal, som en del af Vandmiljøplan II, bidrage til at reducere udvaskningen af næringsstoffer fra gødskning til kystvandene. Genopretning af vådområder består i at genskabe den naturlige vandstand ved at regulere dræning, grøfter, oppumpning og opstemning.

Øvrige lavbundsarealer er yderligere arealer, hvor der kan være mulighed for at bevare eller genskabe nogle af de naturtyper, enge, moser og lavvandede søer, som især er gået tilbage på grund af intensiv dræning og dyrkning og derved yderligere reducerer miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor fra landbruget og øge naturkvaliteten.

Naturmæssigt højest prioriteret er de lavbundsarealer, der ligger inden for Kommuneplanens beskyttelsesområder for natur (naturområder og økologiske forbindelser).

Der er muligt at etablere bassiner og andre anlæg til forsinkelse, rensning eller tilbageholdelse af vand som led i klimasikringsprojekter.

Genetablering af vådområder kan reducere miljøbelastningen med især kvælstof og fosfor fra landbruget og øge naturkvaliteten.

Hvad er værdierne sårbare overfor?
Muligheder for genoprettelse af lavbundsarealer til natur eller vådområder vanskeliggøres af investeringer i byggeri og anlæg. Grundvandssænkning i områderne vil påvirke natur og miljø negativt og samtidig kunne starte en nedbrydning af forgængelige kulturhistoriske spor.

Hvordan tages hensyn til værdierne?
På lavbundsarealer udpeget i Vandmiljøplan II må der ikke meddeles tilladelse til byggeri, anlæg mv., som forhindrer at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. På øvrige lavbundsarealer skal byggeri og anlæg så vidt muligt undgås. Eventuelt nødvendigt byggeri skal udformes, så det ikke forhindrer, at et lavbundsareal i fremtiden kan genetableres som vådområde eller eng. Der kan etableres bassiner til forsinkelse eller rensning af regnvand. I lavbundsarealer søges landbrugsdriften ekstensiveret og vandstanden hævet med henblik på at reducere næringsstofudvaskningen, forbedre forholdene for de vilde dyr og planter og skabe vandreservoirer for at kunne imødegå klimaforandringer.