Forside : Temaer : Landskab : Lavbundsareal : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for lavbundsarealer.

Det er et af Lovens hovedformål at værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet, jævnfør Planlovens § 1, stk. 1.

Hvem gør hvad?
Kommunen har ifølge Planloven ansvar for at sikre det åbne lands bevaringsværdier, for eksempel bebyggelse, landskabstræk og natur, gennem sin kommune- og lokalplanlægning samt landzoneadministration.

 

Udpegningsgrundlag
Retningslinjerne for beskyttelsesområder for natur i det åbne land og de tilhørende arealudpegninger er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013 – 2025.