Forside : Temaer : Landskab : Kulturhistorie : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet fastsætte bestemmelser for sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier.

Hvem gør hvad?
Kommunen anvender bestemmelserne for kulturhistorie ved kommune- og lokalplanlægningen samt i landzoneadministrationen.

Kulturministeriet har endvidere udpeget en række kulturarvsarealer. Inden for disse arealer er der særlig stor sandsynlighed for, at der findes arkæologiske værdier. Det arkæologiske museum får underretning om alle byggerier senest når kommunen giver byggetilladelsen. Museet træffer beslutning om, hvorvidt arealer kan frigives til jordarbejder. Museumsloven foreskriver generelt, at bygherren betaler for de arkæologiske undersøgelser.

Udpegningsgrundlag
Arealudpegningerne af områder med kulturhistoriske værdier er overført fra Frederikssund Kommuneplan 2013-2025.

Kultuarvsarealerne er udpeget af Kulturministeriet. Udpegningen er foretaget på baggrund af museumslovens kapitel 8 § 23 stk. 4.