Forside : Temaer : Infrastruktur og Støj : Veje og kollektive trafikanlæg : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for beliggenheden af trafikanlæg.

Vejplanlægning er efter Lov om Offentlige veje, jf. Lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 (Vejloven), henlagt til de enkelte vejbestyrelser for hver deres vejnet.

Visse vejanlæg er omfattet af pligt til at foretage VVM-undersøgelse inden beslutning om etablering. Etablering af statslige veje besluttes ved anlægslove.

Vejbestyrelserne kan jf. Vejlovens kapitel 4 sikre både endeligt besluttede veje (veje optaget på vejplanen) og påtænkte veje.

Hvem gør hvad?
De mest overordnede veje og jernbanernes skinnenet varetages af Staten. Driften på S-togsnettet varetages af DSB.

Kommunalbestyrelsen tager stilling til egne og andres vejplaner både som planmyndighed og vejbestyrelse iht. Vejloven. Lokale vej- og byudviklingsplaner skal koordineres med Vejdirektoratet og lokale nabovejsbestyrelser. Statslige og andre overordnede planer om fremtidige vejanlæg er ikke til hinder for, at kommunerne kan åbne mulighed for yderligere lokale veje.

Driften af busser varetages af trafikselskabet Movia, som har Region Hovedstaden, Region Sjælland og alle kommuner inden for de to regioner som deltagere.

Udpegningsgrundlag
De statslige trafikanlæg er fastlagt i Fingerplanen (og eventuelt også i statslig vejplanlægning) og overført til Kommuneplanen.

Frederikssund Kommune har udarbejdet en Trafikplan i 2015 og i 2016 fulgt op med en trafikhandlingsplan, som prioriterer de mange ønsker om trafikale forbedringer.

Tracéerne for de planlagte veje er reservationer af principielle linjeføringer. Den præcise linjeføring og øvrige udformning af vejene vil ske gennem nærmere planlægning.

Baggrundsmateriale

”Trafikplan 2016-2025” (Frederikssund Kommune; 2016)

”Trafikhandlingsplan 2016-2010” (Frederikssund Kommune; 2016)

”Strategi for kollektiv trafik i Frederikssundfingeren” (Bycirklen; 2012)