Forside : Temaer : Byudvikling : Zoneforhold : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a blandt andet indeholde bestemmelser for udlæg af arealer til byzoner og sommerhusområder, og de afgrænsede områder skal vises på kort.

Hvem gør hvad?
Byrådet har, efter Planloven, ansvaret for at fastlægge rammer for arealanvendelsen i byerne, for inddragelse af arealer til byformål og for lokalplanlægning.

Kommunen administrerer benyttelsen af sommerhusområderne, herunder dispensationer til helårsbeboelse i henhold til Sommerhusloven og Planloven.

Kommunens planlægning skal foregå inden for rammerne af landsplanlægningen, herunder Landsplandirektivet Fingerplanen samt Vandplanerne.

Miljøministeren fastlægger retningslinjer for arealudlæg til sommerhusområder i hovedstadsområdet via landsplandirektiver som for eksempel Fingerplanen og til eventuel overførsel til byzone med helårsbeboelse.

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven.

Udpegningsgrundlag
Byområdet er i forhold til Kommuneplan 2013-2025 ændret ved udlæg af to nye byudviklingsarealer - et erhvervsområde i Skibby E 4.4 og et boligområde i Lyngerup B 4.34 og tilsvarende reduktion af udlæggene B 3.30, B 3.31 og B 4.26. Endelig overføres et bebygget areal som hidtil har ligget i landzone - Hanghøjgård - til byzone, ramme E 4.2.

Sommerhusområderne er direkte overført fra Kommuneplan 2013-2025.