Forside : Temaer : Byudvikling : Planlægning for byudvikling

Planlægning for byudvikling

  1. Der udlægges områder til eksisterende og nye byformål, som vist på kortet.

  2. Ved lokalplanlægning skal der tages stilling til mulighed for tilslutning til stinet i lokalområdet.

  3. Ved lokalplanlægning for tæt-lav bebyggelse, uden for bymidteafgrænsningerne, skal der som udgangspunkt udlægges mindst 10 % af det samlede etageareal til fælles friareal, ophold og lignende.

  4. Ved lokalplanlægning for nye erhvervsområder større end 5 ha, skal der tages stilling til mulighed for udlæg af areal til lastbilparkering.
     
  5. Antenner og master kan efter en konkret vurdering tillades selv om de overskrider højdegrænser fastsat i kommuneplanrammerne.