Forside : Temaer : Byudvikling : Grundvandshensyn i planlægningen : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommunens planlægning skal ske i overensstemmelse med den statslige vandplanlægning, som sætter en række krav til redegørelser for grundvandsforhold  i planlægningen. Vedtagelse af en lokalplan forudsætter i nogle tilfælde, at kommunen i anden lovgivning har stillet krav om tekniske tiltag til grundvandsbeskyttelse.

Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11b fastsætte rammer for fordelingen af bebyggelsen efter art og anvendelsesformål. I den forbindelse iagttager kommunen kravene i vandhandleplanen.

Hvem gør hvad?
Kommunen tilrettelægger byudviklingen sådan at der tages hensyn til beskyttelsen af grundvandet og kan som grundvandsmyndighed og spildevandsmyndighed stille en række krav til beskyttelse af grundvandet.