Forside : Temaer : Byudvikling : Detailhandel : Grundlag

Grundlag

Bestemmelsernes lovgrundlag
Kommuneplanen skal ifølge Planlovens § 11a indeholde bestemmelser for den kommunale detailhandelsstruktur, herunder afgrænsning af bymidter, bydelscentre, lokalcentre, områder til særlig pladskrævende varer og eventuelle aflastningsområder samt fastsættelse af det maksimale bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte område og maksimale bruttoetagearealer for de enkelte butikker i de enkelte områder, herunder også for enkeltstående butikker.

Udpegningsgrundlag
Afgrænsning af bymidter, lokalcentre og områder til særligt pladskrævende varer er en videreførsel af den gældende kommuneplanlægning. Der er dog foretaget mindre justeringer af græsningerne for Frederikssund Bymidte, Vinge C og Askelundcentret.

Baggrundsmateriale
”Detailhandelsanalyse” (COWI, april 2015)

"pdf Detailhandel i Vinge - Opland og_effekter" (COWI, september 2016)

”Detailhandelsanalyse” (ICP; november 2011)

”Redegørelse om detailhandelsplanlægning” (Miljøministeriet; december 2011)

Opgørelser af bruttoetagearealer til butiksformål (Frederikssund Kommune; april 2011)