Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LE 6.1 - Landerslev Erhverv

Bestemmelser

Plannavn
Landerslev Erhverv

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom lettere industri, værksteds- og håndværksvirksomhed samt lager- og engrosvirksomhed med dertil hørende administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2.

Bemærkninger
Området skal forblive i landzone. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag