Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LBB 6.1 - Over Dråby landsby

Bestemmelser

Plannavn
Over Dråby landsby

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Landsby. Bolig- og erhvervsområde, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv, samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg.

Bemærkninger
I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af bygninger, stier, stengærder, grønne arealer og lignende med kulturhistorisk betydning eller betydning for bymiljøet. Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse. Ejendomme må ikke udstykkes med mindre grundstørrelser end 700 m2.

Status

Forslag