Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

LBB 5.9 - Svanholm

Bestemmelser

Plannavn
Svanholm

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Landsbyområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Rammeområdets anvendelse
Særlig landsby. Bolig- og erhvervsområde med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere samt butik, cafe og aktiviteter knyttet til turisme. Der må endvidere drives landbrugserhverv. Der må kun drives erhvervsaktiviteter som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets karakter.

Bemærkninger
Området er udpeget som særlig landsby. I forbindelse med evt. lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af bygninger, stier, stengærder, grønne arealer og lignende med kulturhistorisk betydning eller betydning for bymiljøet. Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal gives en placering, udformning og et materialevalg, som er i overensstemmelse med den stedlige bebyggelse.

Status

Forslag