Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

H 1.3 - Håndværksområde ved Vinkelvej

Bestemmelser

Plannavn
Håndværksområde ved Vinkelvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
2 etager

Maksimal bygningshøjde
10 m

Rammeområdets anvendelse
Bolig- og erhverv. Lettere erhverv såsom håndværks-, service- og lagervirksomhed, samt kontor og liberalt erhverv. Kun virksomheder med begrænset transportbehov. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2. Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger og 45 ved anden bebyggelse.

Bemærkninger
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde. Der må kun etableres en bolig pr. ejendom. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen.

Status

Forslag