Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

H 1.2 - Håndværksområde ved Vølundsvej og Frejasvej

Bestemmelser

Plannavn
Håndværksområde ved Vølundsvej og Frejasvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Bolig- og erhverv. Lettere erhverv såsom håndværks-, service- og lagervirksomhed, samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 50 m2.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 ved boliger og 45 ved anden bebyggelse.

Bemærkninger
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde Friarealer for ejendomme med bolig: mindst 10 % af bruttoetagearealet. Der må kun etableres en bolig pr. ejendom. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen.

Status

Forslag