Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 6.1 - Ved Hyllestedvejen

Bestemmelser

Plannavn
Ved Hyllestedvejen

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
45%

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom industri, entreprenørvirksomhed, transport-, håndværks-, værksteds-, service- og lagervirksomhed. Herudover kraftvarmeværk, genbrugs og modtageplads, mindre komposteringsanlæg samt kontor og liberalt erhverv. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2.

Bemærkninger
For kraftvarmeværket tillades en bygningshøjde på 15 m. Der kan i særlige tilfælde gives tilladelse til at der i forbindelse med kraftvarmeværket etableres bygninger eller bygningsdele med en større højde end 15 m, hvis tekniske/funktionelle krav motiverer en øget højde. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. Boliger må ikke frastykkes erhvervsdelen.

Status

Forslag