Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 4.4 - Skibby Nordøst

Bestemmelser

Plannavn
Skibby Nordøst

Plandistrikt
4. Skibby og den sydøstlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Maksimal bygningshøjde
12 m

Rammeområdets anvendelse

Erhverv såsom industri-, værksteds-, håndværks-, en gros-, lager-, servicevirksomhed samt tilhørende administration. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2. Der kan etableres et biogasanlæg i området.


Bemærkninger

Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde af enkelte bygninger eller bygningsdele. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til evt. bevaring af et registreret dige i områdets nordlige afgrænsning. Der er grundvandsinteresser i området. Ved lokalplanlægning skal anvendelsesbestemmelser fastsættes under hensyntagen til grundvandsinteresserne jf. den statslige vejledning om placering af virksomheder og anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande. Det fastsættes i lokalplanen, at virksomheder, der sædvanligvis har oplag af, anvender eller frembringer forurenende stoffer eller stofgrupper, der er mobile i forhold til grundvandet, kun kan lokaliseres såfremt der etableres tekniske tiltag, der vil være tilstrækkelige til at sikre grundvandet mod forurening.


Status

Forslag