Vær' med

Du kan sende kommentarer til forslag til planen ved at benytte denne formular. Du kan også vedhæfte billeder, kort og tekst.
Du skal oplyse en e-mailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar.
Hvis ikke det er muligt at sende via denne formular, kan du sende til planoggis@frederikssund.dk el. Frederikssund Kommune, Plan & GIS, Torvet 2, 3600 FrederikssundHvis du har adressebeskytelse sæt kryds her


Dine kommentarer vil blive politisk behandlet, når høringsperioden er slut og offentligøres ved den endelige vedtagelse af planen.

Giv din mening til kende her og kom med indspark til planer, der er i høring

Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 2.5 - Erhvervsområde Vinge Sydvest

Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde Vinge Sydvest

Plandistrikt
2. Vinge

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Maksimal bygningshøjde
15 m

Rammeområdets anvendelse

Erhverv samt tilhørende administration og udviklingsfaciliteter, herunder f.eks. datacenter. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2


Bemærkninger

Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. I lokalplanlægning fastsættes mindste udstykningsstørrelse til 10 ha. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse. Der er væsentlige grundvandsinteresser i området. Ved lokalplanlægning skal  grundvandet derfor sikres mod nedsivning af forurenende stoffer. Anvendelsesbestemmelser fastsættes under hensyntagen til grundvandsinteresserne jf. den statslige vejledning om placering af virksomheder og anlæg i områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande.

I forbindelse med lokalplanlægning skal der sikres vejforbindelse fra området til Frederikssundsvej via det kommende tilkørselsanlæg ved Vinge/Fjordforbindelsen. Ved lokalplanlægning skal desuden tages stilling til evt. bevaringsinteresser knyttet til registrerede diger og bevaringsværdige bygninger i området samt sikres visuel adskillelse mellem St. Rørbæk landsby og Vinge i form af en ubebygget bræmme.

En del af området kan ved kommuneplantillæg udlægges som stationsnært kerneområde.


Rækkefølge
Sidste halvdel af Kommuneplanperioden

Status

Forslag