Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.6 - Korshøj

Bestemmelser

Plannavn
Korshøj

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
45%

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom værksted-, håndværks-, en gros-, lager-, servicevirksomhed eller lettere industri, samt administration. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Butiksareal til salg af egne produkter maks. 100 m2.

Bemærkninger
Såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det, kan byrådet tillade en større bygningshøjde. Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag