Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

E 1.5 - Ved Ventevej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Ventevej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Kontor og serviceerhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Max. bebygget grundareal i m2
45%

Rammeområdets anvendelse
Erhverv såsom liberalt erhverv og administration, samt service- og handelsvirksomhed. Der kan ikke etableres detailhandel. Opførelse af kontorbyggeri over 1500 m2 kræver udpegning til stationsnært område.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bygningshøjde: 10 m, og maks. facadehøjde på 7,5 m inden skæring med tag.

Bemærkninger
Der må ikke etableres boliger eller anden miljøfølsom anvendelse.

Status

Forslag