Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

D 1.2 - Frederikssund Sygehus

Bestemmelser

Plannavn
Frederikssund Sygehus

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Sundhedsinstitutioner

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Maksimalt antal etager
3 etager

Rammeområdets anvendelse
Offentlig og privat service såsom sygehus, parkering samt institutioner og anlæg der efter byrådets skøn kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bygningshøjde: 20 m over niveauplanerne.

Status

Forslag