Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 1.4 - Centerområde ved A. C. Hansensvej

Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved A. C. Hansensvej

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
3 etager

Rammeområdets anvendelse

Centerområde. Boliger, erhverv, detailhandel og offentlig service samt parkering knyttet hertil. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Stationsnært kerneområde.


Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bygningshøjde: 16 m, idet enkelte bygningsdele kan gives en højde på maks. 18 m.

Bemærkninger

Der er udarbejdet VVM-tillæg for butikscenteret (december 2007).


Status

Forslag