Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

C 1.2 - Bymidten

Bestemmelser

Plannavn
Bymidten

Plandistrikt
1. Frederikssund by

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Rammeområdets anvendelse
Centerområde. Blandet bolig og erhvervsbebyggelse med detailhandel, kontorer, liberalt erhverv, forlystelser, P-huse, offentlig og privat service som skole, institutioner, kulturelle formål, samt rekreative og fritids formål. Kursuscenter, hotel, restaurant, klinikker. Erhvervstyper der kan indpasses uden væsentlige genevirkninger i forhold til omgivelserne. Butikker til særligt pladskrævende udvalgsvarer. Stueetagerne langs strøggaderne Havnegade, Østergade, Jernbanegade, Nygade, Bruhnsvej og A. C. Hansens Vej skal anvendes til publikumsorienteret handel og service. Stationsnært kerneområde.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 110 for den enkelte ejendom. 30 for åben-lav Byrådet kan ved et kommuneplantillæg hæve bebyggelsesprocenten fra 110 til 150 for større bebyggelser, der er omfattet af en samlet bebyggelsesplan, når krav til opholds- og P-arealer iagttages. Byrådet kan tillige hæve den til 150 for enkeltparceller, når det efter Byrådets skøn kan bidrage til at skabe en harmonisk helhed med den omkringliggende bebyggelse. # Maks. antal etager: Mod strøggaderne: 2½ - 3½ etage, dog med en maksimal facadehøjde på 12,5 m Mod Servicegaden: 2½ etage. Havnefronten: 3 etager. Side- og baghusbebyggelse kan opføres i skel i maks. 1½ etage.

Bemærkninger

Nybyggeri skal udformes, så bymidtens karakter som bycenter styrkes og helhedspræget udbygges. Mod strøggaderne skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 40° og 50 ° med en længderetning parallelt med gaden. P-huse skal placeres som markeret på kortet.


Status

Forslag