Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 5.1 - Dalby

Bestemmelser

Plannavn
Dalby

Plandistrikt
5. Den sydvestlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse

Blandet bolig- og erhvervsområde, butikker, institutioner, offentligt formål, med tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere. Der må kun drives landbrugserhverv samt sådanne erhverv som ikke medfører gener for de omkringboende og ikke ændrer områdets landsbypræg.


Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Området udgør den gamle landsbykerne og ny- og ombygninger skal tilpasses den oprindelige karakteristiske bebyggelse. I forbindelse med lokalplanlægning skal der tages stilling til bevaring af bygninger, stier, stengærder, grønne arealer og lignende med kulturhistorisk betydning eller betydning for bymiljøet.

Status

Forslag