Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

BB 2.12 - Blandet byområde Vinge Sydvest

Bestemmelser

Plannavn
Blandet byområde Vinge Sydvest

Plandistrikt
2. Vinge

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Anvendelse specifik
Blandet byområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Maksimal bygningshøjde
15 m

Rammeområdets anvendelse

Blandet byområde. Området forbeholdes byudviklingsformål, herunder bolig og erhvervsformål, offentlig og privat serviceforsyning samt grønne områder, veje og stier.


Bemærkninger

Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. 

I den videre planlægning skal det sikres, at der kan ske den nødvendige udbygning af interne veje, forsynings- og kloakanlæg med videre, herunder evt. støjafskærmninger i forhold til trafikanlæg. Det skal endvidere sikres, at boliger og anden støjflsom arealanvendelse kan integreres tættest muligt med erhverv, institutioner og andre private og offentlige serviceanlæg.

I forbindelse med lokalplanlægning skal der sikres vejforbindelse fra området til Frederikssundsvej via det kommende tilkørselsanlæg ved Vinge/Fjordforbindelsen. Ved lokalplanlægning skal desuden tages stilling til evt. bevaringsinteresser knyttet til registrerede diger og bevaringsværdige bygninger i området samt sikres visuel adskillelse mellem St. Rørbæk landsby og Vinge i form af en ubebygget bræmme.

En del af området kan ved kommuneplantillæg udlægges som stationsnært kerneområde.


Rækkefølge
Sidste halvdel af Kommuneplanperioden

Status

Forslag