Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 6.14 - Ved Duemosevej

Bestemmelser

Plannavn
Ved Duemosevej

Plandistrikt
6. Jægerspris og den nordlige del af Horns Herred

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig og tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Det skal sikres, at Duemosevej også kan vejbetjene en eventuel videre boligudbygning syd for boligområdet Snogekær. Området skal udformes med udgangspunkt i den eksisterende omgivende bebyggelse, de eksisterende landskabstræk (skov, samt muligheden for ny bynær skov mod øst og syd ). Mindst 10% af det udlagte areal reserveres til fælles friarealer.

Rækkefølge
Sidste halvdel af Kommuneplanperioden

Status

Forslag