Forside : Rammer : Enkelte rammer : Forslag

B 3.35 - Ved Højagergård øst

Bestemmelser

Plannavn
Ved Højagergård øst

Plandistrikt
3. Slangerup og den østlige del af kommunen

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Blandet boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Maksimalt antal etager
1½ etage

Maksimal bygningshøjde
8,5 m

Rammeområdets anvendelse
Åben-lav bolig og tæt-lav bolig med mulighed for tilhørende kollektive anlæg til brug for områdets beboere

Bebyggelsens omfang og udformning
# Maks. bebyggelsesprocent: 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav.

Bemærkninger
Fremtidig byzone. Området overføres med lokalplan til byzone. Boligområdet skal udformes med udgangspunkt i terrænforholdene og den eksisterende bebyggelse. Området ligger højt og vil kunne ses langt fra. Der skal sikres rekreative forbindelser til Lystrup Skov og muligheden for at opleve skovbrynene omkring Lystrup Skov skal bevares.

Rækkefølge
Sidste halvdel af Kommuneplanperioden

Status

Forslag